สังคมออนไลน์

20 พฤศจิกายน 2554

การอบรมพัฒนาจุดเน้นปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2

ปีการศึกษา 2554 ขอเสนอคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาตามจุดเน้นปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2 จำนวน 4 หลักสูตร 1) การพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงาน 3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 4) การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งนี้ส่ง Power Point หลักสูตรที่ 1 ให้ ฝากให้ทุกท่านนำไปทบทวนครูทั้งระบบโรงเรียน และมี Website พิเศษที่อยากให้โรงเรียนเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ถ้าโรงเรียนไม่เคยดำเนินการ ควรดำเนินการจัดทำเป็นระบบสารสนเทศไว้ที่โรงเรียน เป็นข้อมูลประกอบการรับการประเมินทุกกิจกรรมการประเมิน โดยเฉพาะระบบประกันสถานศึกษา การประเมินระบบสารสนเทศด้านนักเรียน และเตรียมตัวสู่อาเซียนศึกษาอย่างแท้จริง ไปดาวน์โหลด Power Point กันเลยทางช่องทางกระบวนการเรียนรู้ สอบถามเพิ่มเติม ศน.องอาจ 0817903288

คลินิกวิชา: การทำผลงานทางวิชาการ

คลินิกวิชาการ: มีโครงการชวนครู Best Practice ปรับปรุงกระบวนการสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ 18 พ.ย.54 และได้เริ่มนำไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ติดตามผลงานเหล่านี้ได้ ช่องทางนี้: "คลิกกระดานถาม - ตอบ"

22 มิถุนายน 2554

คลินิกวิชาการ แสดงวิสัยทัศน์ เครือข่ายนักสร้างนำทางเด็กไทย

พบบรรณาธิการคอลัมภ์คลินิกวิชาการ
          ฝากวิสัยทัศน์ "เครือข่ายนักสร้างนำทางเด็กไทย" อยู่เป็นเพื่อนครูผู้สอนและท่านผู้บริหาร      ตลอดไป ทุกๆ เช้าจะมีเรื่องเด่นมาฝาก ทางช่องทางนี้ ถึง 5 คอลัมภ์ย่อย (ด้านบน)
          คอลัมภ์ ถาม-ตอบ มีข้อเสนอแนะสิ่งใดที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ทักทายเข้ามากัน
          คอลัมภ์ Best Practice นำ Best Practice มาฝากทุกเช้าวันจันทร์ ช่วงนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้
          คอลัมภ์ สื่อ นวัตกรรม พบกับสื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ นำไปประยุกต์จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
          คอลัมภ์ ข้อสอบออนไลน์ พบกับครูอ้อย เสริฟข้อสอบ ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ทุกเช้าวันจันทร์
          คอลัมภ์ กระบวนการเรียนรู้  พบกับครูหม้อดิน ตะเวนเทคนิคการสอนต่างๆมาฝาก
          เราจะก้าวต่อไป เครือข่ายนักสร้างนำทางเด็กไทย พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเด็กๆ ของเรา
สพป.นม.5 ต้องพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยังยืนสืบไป ส่งความคิดเห็นเข้ามาทั้ง 4 คอลัมภ์หรือติดต่อทางโทร 081-7903288 หรือ e-mail  father_lek@live.com